תמ"א 38

תכנית מתאר ארצית מספר 38 שמטרתה לחזק מבנים אושרה בשנת 2005 אך נכנסה לביצוע משמעותי ברחבי המדינה רק משנת 2010 וזאת בשל חוסר התאמה של החקיקה הרלוונטית וחוסר יכולת כלכלית לבצע פרויקטים, לאור הזכויות המוגבלות שניתנו בתכנית המקורית.

בשנת 2008 נערכו תיקוני חקיקה רבים, ביניהם תיקון לחוק המקרקעין, תיקון לחוק התכנון והבניה ואף תיקונים שנעשו במשך השנים לחוקי המס הרלוונטיים, אשר אפשרו לקדם תכניות לפי התמ"א גם ללא הסכמה של 100% מבעלי הדירות.

הוראות התמ"א שונו בתכנית 38-2 (תכנית המאפשרת הריסה ובינוי) ושוב בתכנית מתאר העדכנית תמ"א 38-3 אשר הוסיפה זכויות בניה בהיקף משמעותי, המאפשר בפועל לקדם הרבה יותר בניינים משהיה ניתן בעבר.

הוראות התמ"א הנן ארציות וחולשות על כל רחבי המדינה, ואולם בכל עיר ישנה תכנית בניין עיר המטפלת ביישום התכנית לחיזוק מבנים במרחב העירוני, ולתכניות אלו משמעות נרחבת.

התכנית מעניקה לבעלי הדירות יתרונות רבים.

במסגרת ביצוע הפרויקט בעלי הדירות מקבלים את היתרונות הבאים:
• חיזוק הבניין בפני רעידות אדמה – החיזוק יבוצע לפני הנחיות מהנדס וקונסטרוקטור.

• תוספת בניה של עד 25 מ"ר לדירה – הבניה תכלול ממ"ד והרחבות בהתאם להנחיות העירייה לפי תמ"א 38
• חידוש תשתיות הבניין – טיפול במערכות הישנות הכוללות חשמל, ניקוז, ביוב, גז ודוד"ש
• הוספת לובי ומעלית – בכל בניין יוקם לובי ותבנה מעלית מתקדמת לשימוש דיירי הבניין.
• שיפוץ חדר המדרגות – שדרוג חדר המדרגות, החלפת תאורה והצבת תאורת חירום.
• פיתוח סביבתי – חידוש הגינה והחניה, פיתוח שטחים ירוקים בחלקה ושבילי גישה.

הבניינים עליהם חלה התכנית – תנאי סף
• בניינים שנבנו לפני שנת 1980. יש הצעה להרחיב את התחולה גם לבניינים שנבנו עד 1992.
• בחינה הנדסית הקובעת את עמידות הבניין במקרה של רעידת אדמה, לפי תקן 413. 
• הצהרת מהנדס בדבר יכולתו לחזק את הבניין והגשת תכנית (אנליזה) של החיזוק המוצע.
• בניינים לשימור כוללים אלמנטים שנדרש לשמר ולכן בדיקת ההיתכנות מורכבת יותר.
• הצגת פתרון לנושא החניה. תיבדק האפשרות להוסיף חניות בשטח הבניין.
• תנאי נדרש הוא הסכמה רחבה בכתב של בעלי הדירות בבניין. נדרש רוב של 2/3 מהדיירים.
• במידה ואין הסכמה של 100% מהדיירים, תידרש פניה למפקח על המקרקעין.

לקריאת הוראות תמ"א 38 – לחצו כאן

תמ"א 38 | פינוי בינוי